Sikkerhedsdatablad

xxxxxx

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

Udgivelsesdato: 20/11.2019                    Revideret den:                                       :                                  Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1.          Produktidentifikator

Produktets form                                                    : Blanding

Produktnavn                                                         : Mug-B-Gone

Produkttype                                                          : Rengøringsmiddel og lugteliminering

Produktgruppe                                                     : Handelsvare

1.2.          Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1.       Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse

1.2.2.      Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

: Erhvervsmæssig anvendelse
: Forbeholdt erhvervsmæssig brug

1.3.          Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.4.          Nødtelefon

Land

Firmanavn

Adresse

Nødtelefonnummer

Danmark

Giftlinjen

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23

2400 København NV

+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1.          Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2                                                                       H319

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF [DSD] hhv. 1999/45/EF [DPD]

Xi; R36

Fuld ordlyd af R-sætninger: se punkt 16

2.2.          Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)

Signalord (CLP)
Faresætninger (CLP)
Sikkerhedssætninger (CLP)

EUH-sætninger

2.3.         Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

: ingen

: ingen

: ingen
: ingen

: EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres

20/11.2019                                                                    DA (dansk)                                                                                                                               1/6

xxxxxxxx

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer

3.1.          Stof

Ikke relevant

3.2.          Blanding

Navn

Produktidentifikator

%

Klassificering ifølge direktiv

67/548/EØF

Klassificering ifølge

Forordning (EF) nr.

1272/2008 [CLP]

SODIUM LAURETH SULFATE

(CAS nr) 68891-38-3

(EC-nummer) 500-234-8

< 0,25

Xi; R36/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Fragrance

Micro organisms

   n.a.

  n.a.

<0,005

<5

Xi; R38

R43

Maybe harmful to swal. H303

   Ordlyd af R- og H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1.          Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp generelt                                           : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis

muligt etiketten).

Førstehjælp efter indånding                               : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter

vejrtrækningen. Hold den tilskadekomne i ro.

Førstehjælp efter hudkontakt                             : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af

skylning med varmt vand.

Førstehjælp efter øjenkontakt                            : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter indtagelse                               : Skyl munden. Søg lægehjælp ved ubehag. Giv intet eller kun lidt vand at drikke.

4.2.          Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/skader efter øjenkontakt                 : Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3.          Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1.          Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler                                     : Skum. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Sand.

Uegnede slukningsmidler                                   : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2.          Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare                                                              : Ikke antændeligt.

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af
brand

5.3.          Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger Brandslukningsinstruktioner

Beskyttelse under brandslukning

: Carbondioxid (kuldioxid). Carbonmonoxid.

: Evakuer området.

: Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved
   
bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.

: Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

Røgdykkerudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1.          Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler

6.1.1.       For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer

6.1.2.       For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr Nødprocedurer

6.2.          Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

: Fjern alle antændelseskilder.

: Evakuer unødvendigt personale. Udluft spildområdet.

: Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr. : Udluft området.

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

6.3.          Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer                                       : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Udslip

opsamles. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

20/11.2019                                                                    DA (dansk)                                                                                                                               2/6

XXXX

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

6.4.          Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1.          Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering

Hygiejniske foranstaltninger

: Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises,
   
drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Undgå indånding af damp, tåge. Må ikke komme

i kontakt med øjne, hud eller tøj. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

: Vask altid hænder efter håndtering af produktet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under
   
brugen af dette produkt.

7.2.          Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger Lagerbetingelser

Uforenelige produkter
Uforenelige materialer

7.3.          Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

: Overhold gældende bestemmelser.

: Må kun opbevares i originalbeholderen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra:
   
Varmekilder.

: Stærke baser. Stærke syrer.
: Antændelseskilder. Direkte sollys.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1.          Kontrolparametre

DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Akut - systemisk effekt, dermal

≈ mg/kg kropsvægt/dag

8.2.          Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Personlige værnemidler

Beskyttelse af hænder Beskyttelse af øjne

Andre oplysninger

: Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. : Undgå enhver unødvendig eksponering.

: Bær beskyttelseshandsker. beskyttelseshandsker
: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller
: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1.          Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform                                                       : Væske

Farve                                                                     : ingen

Lugt                                                                        : Karakteristisk. ”mint”

Lugtgrænse                                                          : Ingen tilgængelige data

pH                                                                          :  6,3 - 6,8

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)    : Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt                                                          :  ≈ 0 °C

Frysepunkt                                                            : Ingen tilgængelige data

Kogepunkt                                                            :  ≈ 100 °C

Flammepunkt                                                        : Ingen tilgængelige data

Selvantændelsestemperatur                               : Ingen tilgængelige data

Nedbrydningstemperatur                                    : Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, gas)                           : Ikke brændbart

Damptryk                                                               :  < 20 mm Hg

Relativ damptæthed ved 20 °C                           : Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde                                               : Ingen tilgængelige data

Massefylde                                                            :  ≈ 1 g/cm³

Opløselighed                                                       : Ingen tilgængelige data

Log Pow                                                                : Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk                                          : Ingen tilgængelige data

Viskositet, dynamisk                                            : Ingen tilgængelige data

Eksplosive egenskaber                                       : Ingen tilgængelige data

Oxiderende egenskaber                                      : Ingen tilgængelige data

20/11/2019                                                                    DA (dansk)                                                                                                                               3/6

XXXX

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

Eksplosionsgrænser                                           : Ingen tilgængelige data

9.2.          Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1.        Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

10.2.        Kemisk stabilitet

Ikke fastsat.

10.3.        Risiko for farlige reaktioner

Ikke fastsat.

10.4.        Forhold, der skal undgås

Direkte sollys. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer.

10.5.        Uforenelige materialer

Stærke syrer. Stærke baser.

10.6.        Farlige nedbrydningsprodukter

røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1.        Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet                                                      :

Hudætsning/-irritation                                        :

Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      :

Respiratorisk sensibilisering eller                    : hudsensibilisering

Kimcellemutagenitet                                            :

Kræftfremkaldende egenskaber                        :

Toksicitet ved gentagen dosering                    :

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering)  :

Specifik målorgan toksicitet (gentagen            : eksponering)

Aspirationsfare                                                    :

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på   : mennesker og mulige symptomer

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1.        Toksicitet

Ingen tilgængelige oplysninger

12.2.        Persistens og nedbrydelighed
Ikke klassificeret
Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

pH: 6,3 - 6,8

Forårsager alvorlig øjenirritation. pH: 6,3 - 6,8

Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Persistens og nedbrydelighed                           Ikke fastsat.

20/11/2019                                                                    DA (dansk)                                                                                                                               4/6

XXXX

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

12.3.        Bioakkumuleringspotentiale

 

Bioakkumuleringspotentiale                                Ikke fastsat.

12.4.        Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5.        Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6.        Andre negative virkninger

Andre farer                                                            : Undgå udledning til miljøet

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1.        Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald     : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.

Økologi - affald                                                    : Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1.        UN-nummer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

14.2.        UN Officiel godsbetegnelse

Korrekt transportbetegnelse (ADR)                    :  Ikke relevant

Officiel betegnelse til transport (IMDG)             :  Ikke relevant

Korrekt transportbetegnelse (IATA)                    :  Ikke relevant

Korrekt transportbetegnelse (ADN)                    :  Ikke relevant

Korrekt transportbetegnelse (RID)                     :  Ikke relevant

14.3.        Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)                             :  Ikke relevant

IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)                           :  Ikke relevant

IATA

Transportfareklasse(r) (IATA)                             :  Ikke relevant

ADN

Transportfareklasse(r) (ADN)                             :  Ikke relevant

RID

Transportfareklasse(r) (RID)                               :  Ikke relevant

14.4.        Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR)                                      :  Ikke relevant

Emballagegruppe (IMDG)                                    :  Ikke relevant

Emballagegruppe (IATA)                                     :  Ikke relevant

Emballagegruppe (ADN)                                      :  Ikke relevant

Emballagegruppe (RID)                                       :  Ikke relevant

14.5.        Miljøfarer

Miljøfarlig                                                              :  Nej

Marin forureningsfaktor                                       :  Nej

Andre oplysninger                                               :  Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

14.6.        Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport

Ingen tilgængelige data

20/11/2019                                                                    DA (dansk)                                                                                                                               5/6

XXXX

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

- Søfart

Ingen tilgængelige data

- Luftfart

Ingen tilgængelige data

- Transport ad indre vandveje

Ikke underlagt ADN                                              : Nej

- Jernbane transport

Transport ikke tilladt (RID)                                  : Nej

14.7.        Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1.        Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1.   EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er genstand for begrænsninger ifølge Bilag XVII Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

15.1.2.   Nationale regler

Ingen tilgængelige oplysninger

15.2.        Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Datakilder

Andre oplysninger
Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:

: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december
   
2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og

ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

: Ingen.

Eye Irrit. 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2

Skin Irrit. 2

Hudætsning/hudirritation, Kategori 2

Skin Sens. 1

Sensibilisering — hud, Kategori 1

H315

Forårsager hudirritation

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation

EUH210

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres

R36

Irriterer øjnene

R36/38

Irriterer øjnene og huden

R38

Irriterer huden

R43

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Xi

Lokalirriterende

SDS EU (REACH Bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab

20/11/2019                                                                    DA (dansk)                                                                                                                               6/6

dy>